Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

2023-02-01-Informace-o-cinnosti-prezidenta-a-viceprezidenta-12/22 

Zprávy o činnostech, jimiž jsme se zabývali v posledním měsíci roku 2022, zahájím zprávou o slavnostním podpisu Memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím. Kdyby se Vám zdálo, že jsem omylem z názvu memoranda vynechal slovo „zdravotním“, není tomu tak. Jde o současný trend prosazovaný mnohými lidmi zabývajícími se lidskými právy včetně práv osob se zdravotním postižením právě toto slůvko vynechávat. Nicméně memorandum konstatuje, na základě předchozího výzkumu, že proti lidem s postižením je pácháno násilí ve velmi širokém smyslu tohoto slova podstatně častěji, než je tomu u lidí bez zdravotního postižení. Konkrétně se mluví o násilí obecném i předsudečném. Smyslem memoranda je na tuto situaci společnost upozornit a přispět ke změně prostředí v tom smyslu, aby zdravotně postižení lidé byli před obecným i předsudečným násilím lépe chráněni, ale hlavně, aby tohoto násilí ubývalo. Podpis Memoranda jsem poměrně dlouze zvažoval, neboť se domnívám, že oproti jiným komunitám právě lidé se zrakovým postižením nejsou vystaveni tak závažným formám násilí, v tak velké míře a bez možnosti obrany vlastními silami tak často, jako lidé s jinými druhy zdravotního postižení. Nicméně vím o lidech z naší komunity, kteří různě závažným formám násilí, od fyzického až po psychické čelili a čelí, nemluvě o předsudcích, s nimiž se čas od času setkáváme téměř všichni. Proto jsem se přiklonil k postoji, s nímž ani v Republikové radě SONS nebyl projeven žádný zásadní nesouhlas, že by i SONS měla svůj podpis pod toto memorandum připojit. 

Autorem Memoranda i celého projektu je spolek In Iustitia, ke slavnostnímu podpisu došlo v Tiskovém sále Úřadu vlády, záštitu nad akcí převzala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Republiková rada

Republiková rada, již jsem zmínil v předchozím odstavci, se na svém pravidelném 5. zasedání v osmém funkčním období sešla v pátek 2. prosince. Program byl nabitý, čítal 15 bodů, které se ještě dělily na další podbody. Z nejdůležitějších uveďme:

  • Výběrová komise ve složení: V. Pokorná, V. Senjuk, R. Volejník, J. Šnyrych a L. Zajíc vybrala z jedenácti zájemců o pozici šéfredaktora Zory stávající členku redakce Danielu Thampy, která se své funkce ujala 1. ledna 2023. Od stejného dne se zástupkyní šéfredaktorky stala taktéž z kontaktů s redakcí čtenářům známá dosavadní tajemnice, paní Kateřina Rovenská. Oběma přejeme mnoho sil a úspěchů v jejich nových rolích.
  • Svoji činnost zahájila Komise pro vydavatelskou činnost SONS, která by měla jako poradní orgán prezidenta SONS pomáhat při zkvalitňování a hledání toho nejlepšího zaměření nejen časopisu Zora a jeho příloh, ale veškerých dalších eventuálních vydavatelských počinů SONS. Jejími členy jsou šéfredaktor Zory (nyní tedy Daniela Thampy), ředitelka TyfloCentra Jihlava Iveta Bělovová, dlouholetý funkcionář a sportovec Vladimír Krajíček, v Olomouci působící, ale po celé ČR známý Jan Příborský, bývalý viceprezident Rudolf Volejník a zrakově postižená novinářka Marie Zemanová.
  • Vyhlášeno bylo české národní kolo soutěže Nevídaná píseň, jehož vítěz se zúčastní mezinárodní soutěže Low-Vision Song Contest pořádané německou federací nevidomých a slabozrakých. Všechny informace o soutěži, včetně formuláře, přes který budete moct zaslat svůj soutěžní příspěvek, naleznete na SONSím webu věnovaném Nevídané písni. Uzávěrka se rychle blíží, neváhejte a do 31. ledna nám svoji soutěžní píseň zašlete, popř. šiřte tuto informaci dále mezi zrakově postižené interprety a autory hudby či textu. Jestli však nejste muzikanty či autory, nemusí Vás to příliš mrzet, protože se všichni budete moci zúčastnit vybírání jedné ze tří nejlepších písní, která nakonec bude Českou republiku ve velkém evropském finále reprezentovat. Na tento výběr přijde čas ve druhé polovině února, sledujte informační kanály SONS, web, mail či facebook.
  • Republiková rada dále přijala do SONS dva členy, kteří nejsou občany České republiky a nemají zde trvalý pobyt, konkrétně do Uherského Hradiště občana Slovenské republiky a do plzeňské odbočky maséra pocházejícího z Ukrajiny.
  • Schválena byla změna člena pobočného spolku SONS, Tyflopomůcky, stal se jím Jan Šnyrych, který nahradil Jana Pakoše, jemuž Republiková rada za práci v pobočném spolku poděkovala.
  • Byl stanoven termín vrcholu sbírky Bílá pastelka v roce 2023 na 09. až 11. října,
  • Jako člena Rady Českého rozhlasu SONS Poslanecké sněmovně navrhla pana Jiřího Dohnala, dlouholetého hudebního redaktora Českého rozhlasu a ředitele hudebního vydavatelství ČRO. Pana Dohnala dobře znají základní školy pro nevidomé, ať ta pražská na Hradčanech, brněnská, levočská či bratislavská, a to v souvislosti s každoročním věnováním notového materiálu, jehož přepis do Braillova písma již více než deset let pan Dohnal každý rok zajišťuje a školám bezplatně věnuje. A dnes můžeme dodat, že pan Dohnal uspěl a členem Rady Českého rozhlasu se stal, k čemuž mu gratulujeme!
  • Kromě dalších témat se Republiková rada zabývala také významnými kulturními událostmi, jež SONS organizuje, které využiji jako oslí můstek k další pasáži těchto informací.

Koncert ve Španělském sále Pražského hradu a další kulturní akce

Byl jsem opravdu velmi rád, že se nám konečně letos podařilo uskutečnit dvakrát odložený 27. ročník slavnostního koncertu zrakově postižených sólistů, který je tradičně pořádán u příležitosti Mezinárodního dne práv osob se zdravotním postižením. Jeho sólisty byli klavíristka Ráchel Skleničková a klarinetista Milan Arner. Absenci zahraničního interpreta více než vykompenzovala světová premiéra skladby českého hudebního skladatele Eduarda Douši, který speciálně pro tento koncert a Milana Arnera napsal skladbu Concertino per Gioia. Radost z této skladby podle mého názoru vyzařovala opravdu naplno a měl-li kdo obavy z náročnosti poslechu moderní vážné hudby, musel si přiznat, že jeho obavy byly neopodstatněné, protože skladba pana Douši je srozumitelná a plná přímočaré hudby pro všechny.

Přednes Mozartova koncertu Ráchel Skleničkové byl suverénní, dynamicky rozmanitý, přesně takový, jaký podle mého názoru hudba klasicismu potřebuje. A jako správná volba se projevilo i setrvání u osvědčeného dirigenta, Ondřeje Vrabce, ač s sebou přineslo změnu orchestru; Karlovarský symfonický orchestr však svoji úlohu zvládl bez zaváhání.

Velmi bezprostředním dojmem zapůsobil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který nejen předal ceny, pronesl velmi přátelský projev, ale zúčastnil se i číše vína tradičně podávané v prostorách Rothmayerova sálu.

Kromě koncertu ve Španělském sále jsem se v prosinci zúčastnil dalších kulturních akcí pořádaných našimi partnery, příkladmo uveďme příjemný benefiční koncert Sdružení Okamžik, na němž vystoupili mimo jiných umělci z naší komunity, Kamila Koncová, Adam Blažek a trio Makabara, a také slavnostního koncertu ve Škole Jaroslava Ježka na Hradčanech, který pravidelně pořádá zmíněný pan Dohnal a při němž předává v Braillově písmu vytištěný notový materiál. Letos na tomto koncertě vedle dětského sboru hradčanské školy, který po neskutečnou řádku let neúnavně a obětavě vede tamní učitelka paní Hana Tenglerová, vystoupily hvězdy populární hudby, Monika Absolonová a Michal David.

Pražské oblastní odbočky SONS

Příjemné téma prosincových kulturních událostí vystřídám referováním o poněkud méně povzbudivém tématu, jímž je stav pražských odboček SONS. V posledních měsících roku 2022 došlo k završení již dlouho probíhajícího procesu, skončení činnosti dvou ze čtyř pražských odboček, tedy Prahy jih a Prahy sever. Důvody ukončení jejich činnosti byly v obou případech stejné, vysoký věk a špatný zdravotní stav jejich členů i funkcionářů, s tím související útlum činnosti. Svůj negativní podíl zde sehrály i neblahé covidové události, ale nezastírám, že by pravděpodobně k témuž došlo i bez nich. Všem členům zaniklých odboček byla samozřejmě nabídnuta možnost přejít do odbočky Praha západ, zbylí členové odbočky Praha jih se budou navíc pravidelně scházet v klubovně v Krakovské.

V Praze tak kromě aktivní odbočky Praha západ funguje ještě odbočka Praha střed. Na tomto místě bych rád poděkoval všem funkcionářům i právě zaniklých, také však fungujících odboček.

Konzultace s Ministerstvem dopravy

12. prosince proběhla schůzka s pracovníky Ministerstva dopravy, jejímž hlavním tématem bylo zabezpečení přístupnosti informací a připomenutí toho, aby při přípravě plánované standardizace dopravních informací v rámci celé Evropy nebyly opomenuty osoby se zrakovým postižením. Této agendě se v SONS v současnosti věnují zejména František Brašna, Jan Urbánek, oba pod vedením viceprezidenta Honzy Šnyrycha.

Školení o novinkách pro odborné sociální poradce

V minulých dvou letech naši odborní sociální poradci absolvovali v rámci povinného dalšího vzdělávání kurzy a školení v rozličných oblastech, nikoli však do nedávna každoroční školení zaměřené na sociálně právní materii. V každém roce však absolvovali čtyř až šestihodinové školení o aktuálních legislativních změnách, o nichž musí být schopni správně radit našim klientům. Takové školení proběhlo 14. prosince, lektorkami byly stávající pracovnice pražské poradny JUDr. Václava Baudišová a Mgr. Nicole Fryčová, která se během čtrnácti měsíců, kdy u nás působí, velmi dobře zapracovala. V letošním roce máme v úmyslu se vrátit opět k intenzivnímu kurzu zaměřenému na sociálně, pracovně i občanskoprávní znalosti.

Večírek v SONS

A jaký by to byl předvánoční čas bez vánočního večírku? Je moc dobře, že po dvou covidových letech jsme se mohli opět k této tradici v SONS v Krakovské vrátit. Kromě hojnosti dobrého jídla i pití jsme si užili hitparády SONS, která sestávala z hitů, jež navrhla jednotlivá oddělení tak, aby je podle výběru písničky ostatní účastníci poznali. Schválně, kdo byste řekl, že navrhl tuto píseň? Vtipálci!

Anebo tenhle hit? Vidíte, že na ústředí nejsme žádní pragocentristé.

Nejvíce hlasů nakonec obdržela píseň Prodavač, Její navrhovatelky jsou Vám i v roce 2023 k dispozici – v Praze i Olomouci.

Téčko plus

Prakticky poslední pracovní předvánoční „povinností“, pominu-li desítky, spíše stovky vánočně-novoročních přání, jež jsem přečetl i rozeslal, byla účast v předvánočním Téčku plus, které se konalo 22. prosince.

Krátké rozhovory, které s přibližně dvacítkou hostů vedl ostřílený moderátor Radek Seifert, jehož doplňovali tradiční spoluautoři Téčka plus, tedy Jan Šnyrych, a Michal Jelínek, se nesly v příjemném rekapitulačním módu. Hudební intro zajišťoval po technické stránce Jiří Fenz. Trochu jsem se zalekl, když se před mým vystoupením rozezněly tóny z předehry Libuše, ale do správných kolejí vše vjelo v okamžiku, kdy prezidentské fanfáry vyústily v píseň „Hej pane zajíci“.

Věřím, že všichni zaměstnanci, dobrovolní funkcionáři, členové i příznivci SONS si užili pěkné Vánoce a že se máme opět na co v roce 2023 těšit.

O událostech posledního měsíce loňského roku referoval

Luboš Zajíc

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně