Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Činnosti prezidenta a viceprezidenta 2/23 

Milí čtenáři, vítejte u zpráv o činnosti prezidenta a viceprezidenta SONS za nejkratší měsíc v kalendářním roce, tedy za únor 2023; sám jsem zvědav, zda se mi podaří nižší počet dnů promítnout do stručnosti tohoto článku.

Jak už kolega Honza Šnyrych předeslal, nemohu začít ničím jiným než Nevídanou písní, které jsme se právě v únoru věnovali hojně.

Ve čtvrtek 2. února se v mojí kanceláři sešla porota ve složení: Milan Arner, Jiří Dohnal, Jan Šnyrych, Luboš Zajíc a z Brna online Marek Susčík, aby za podpory tajemnice poroty Andrey Černohlávkové vybrala z patnácti došlých nahrávek tři, z nichž vítěznou píseň zvolí hlasováním široká veřejnost. Jak to dopadlo, už patrně všichni víte, kdyby však přece jen někdo nevěděl, nechť navštíví stránku o vítězi Nevídané písně https://1url.cz/@soutez-nevidana-pisen, na níž se vše dozví. Nejen to, jaká ˇpísnička vyhrála, kolik hlasů získala, ale také to, co o ní a dalších dvou finálových písních hlasující napsali. A navíc si ze stejné stránky můžete pustit kromě vítězné písně celou první desítku, což Vám opravdu doporučuji. Nejen já, ale celá porota byla velmi příjemně překvapena množstvím a úrovní zaslaných soutěžních příspěvků. Všem účastníkům velmi děkujeme za zájem, Českému rozhlasu za jeho podporu, která, jak věřím bude pokračovat alespoň do doby mezinárodního finále, jež proběhne formou online přenosu v Německu. Vám všem děkujeme za úžasných 1326 platných hlasů. Nyní můžeme držet palce a 12. května aktivně hlasovat pro vítěznou píseň Radka Žaluda a Josefa Šerdzika Oremus Dominum - Cíl je v nás: https://1url.cz/@cil-je-v-nas O možnostech hlasování v Soutěži Low Vision Song se určitě dozvíte našimi tradičními informačními kanály.

Schůzka s ředitelem Asociace krajských televizí

Mezi stálé aktivity, jimž věnujeme v SONS pozornost, patří i zpřístupňování televizního vysílání, resp. dnes již můžeme říci ještě obecněji zpřístupňování audiovizuálních děl. O různých jednáních a dalších kontaktech s Ministerstvem kultury, s kolegy se sluchovým postižením, jimž jde také o zpřístupňování stejných děl, ale pomocí naprosto odlišných prostředků, jsem již i zde informoval.

Přijetím zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek, který zároveň novelizoval ustanovení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, vznikla pro provozovatele televizního vysílání povinnost předložit do 30. června 2023 Radě pro rozhlasové a televizní vysílání tzv. akční plány. V nich mají být popsána opatření, jimiž bude docházet ke zvyšování zpřístupnění audiovizuálních děl pro lidi se zrakovým postižením. A právě vědomí této povinnosti přimělo ředitele Asociace krajských televizí Jana Punčocháře ke schůzce, při níž jsme si ujasňovali, jaká opatření považujeme za vhodná a potřebná v případě krajských televizí. Shodli jsme se na tom, že audiopopis je ideální pro zpřístupňování dramatických děl, rozuměj filmů (hraných, dokumentárních a dalších), seriálů a televizních her, nikoliv pro zpravodajství, sport, talk show apod.

Vzhledem k tomu, že krajské televize vysílají téměř výhradně právě zpravodajství a publicistiku, shodli jsme se, že je podstatné, aby při přípravě vysílání bylo myšleno na to, že televizi mohou sledovat i diváci bez zrakového postižení. Tedy je vhodné, aby zásadní informace, jako je jméno mluvícího člověka, otázka či správná odpověď při soutěžním pořadu, zazněly zvukem. Taktéž jsme upozornili, že za zásadní považujeme překládání případných cizojazyčných příspěvků zvukem. Pan ředitel přislíbil přípravu materiálu, v němž budou body, na kterých jsme se dohodli, shrnuty. Načrtli jsme i možnost další spolupráce krajských televizí s odbočkami SONS v příslušných krajích, např. sdílení doplňujících informací na webových stránkách apod. Jednání s televizemi, jejichž vysílání obsahuje i pořady, kde je audiopopis optimální formou zpřístupnění, budou rozhodně náročnější.

Připomínky SONS k zákonu o sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení první z plánovaných novel zákona o sociálních službách. K předloze jsme měli několik zásadních připomínek:

Asi nejzásadnější se týká výše příspěvku na péči, která by měla být základem pro uplatnění navrženého valorizačního mechanismu, po kterém všichni zainteresovaní dlouho volají.

Příspěvek na péči v I. Stupni by měl startovat z nové výše, 2000 Kč (oproti současným 880 Kč). Ovšem základem pro valorizaci u ostatních stupňů by dle vládního návrhu měly být aktuální částky příspěvku. To považujeme za nesprávné, zejména pro stupeň druhý, jehož výše 4.400 Kč je zcela nepřiměřeně nízká oproti třetímu a čtvrtému stupni a žádáme její zvýšení na 6.400 Kč.
Zároveň bychom uvítali rozšíření či rovnou nové definování jediné aktuálně přímo pro osoby se zrakovým postižením nastavené sociální služby, tedy průvodcovské a předčitatelské. Rozhodně chceme, aby v režimu sociální služby bylo možné poskytovat i služby online (navigaci, eventuálně další).

Naše připomínky jsme uplatnili samostatně, zároveň podporujeme připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením, na jejichž tvorbě jsme např. v rámci jednání sociální komise NRZP dne 15. února aktivně spolupracovali a do nichž byly promítnuty i připomínky SONS. Naše postoje harmonizujeme a konzultujeme i s Kanceláří veřejného ochránce práv.

Výběr nového spotu k Bílé pastelce

K propagaci naší sbírky Bílá pastelka neodmyslitelně patří i videospot, který jsme v posledních nejméně třech letech nezměnili, takže na jeho renovaci je nejvyšší čas. Na tvorbě nového spotu spolupracujeme nejen se spolupořadatelem sbírky Tyfloservisem, ale nově i s Vyšší odbornou Grafickou školou v Hellichově ulici. Věřím, že plody této spolupráce budou chutné, lákavé a vydatné.

A mluvím-li již o videospotech, prozradím, že na dalším propagačním videu spolupracujeme s Asociací autoškol a spolupráce je již ve finále. Těším se, až Vás já nebo kolega budeme moci na krátký osvětový spot odkázat.

Spolupráce se SONS založenými obecně prospěšnými společnostmi

Jak Jan Šnyrych v minulém článku informoval, začali jsme se v tomto roce výrazněji angažovat i ve správních radách, v únoru jsme absolvovali zasedání dvou – TyfloCentra České Budějovice a 14. února v den sv. Valentýna, který se na jednání naštěstí nijak neprojevil, TyfloCentra Jihlava.

Vnímám naši účast v orgánech obecně prospěšných společností jako příležitost k posílení spolupráce a efektivního fungování TyfloCenter, krajských středisek Tyfloservisu a oblastních odboček SONS v jednotlivých regionech.

Komise pro vydavatelskou činnost

Tento staronový poradní orgán prezidenta SONS se sešel na svém prvním řádném zasedání 23. února. Za svoji předsedkyni si zvolil šéfredaktorku Zory Danielu Thampy a živě diskutoval o stávající situaci i budoucnosti kmenového časopisu i jeho příloh.

Téhož dne, kdy zasedala Komise pro vydavatelskou činnost, se ke svému jednání sešla také pracovní skupina Vládního výboru OZP, která se zabývá přístupností státní správy, známá pod zkratkou OSGA, v níž SONS zastupuje viceprezident. Za nejpodstatnější dobrou zprávu lze podle něj označit zachování distribuce hlasovacích lístků do domovních schránek v různých druzích voleb; původní návrh zákona o správě voleb tuto distribuci vypouštěl s poukazem na ekonomické důvody, což se nám nelíbilo a v připomínkách jsme to dávali vědět.

OSGA se také zabývala velmi nepřehlednou situací související s přijímáním, odkládáním a úpravami nového stavebního zákona a na něj navazujících vyhlášek, z nichž nás zajímá zejména ta zakotvující bezbariérové úpravy staveb a prostředí.

Činností, o kterých by se dalo za únor referovat, bylo více, informací, myslím až dost.

Luboš Zajíc

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně