Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Činnosti prezidenta a viceprezidenta 4/23 

Milé čtenářky a čtenáři, vítejte u informací o činnosti prezidenta a viceprezidenta SONS v dubnu roku 2023.  

Sociální služby a plánované změny 

Začátek dubna mě nezastihl právě v optimální formě, když jsem přes absolvování všech možných proticovidových očkování (už ani nevím, kolik jich dohromady bylo) ochořel právě touto nemocí; utěšuji se tím, že ono očkování pomohlo alespoň tak, že jsem byl „mimo provoz“ jen několik dní, a ač Velikonoce jsem ještě strávil v nucené izolaci od ostatních, bylo mi už fakticky dobře a všechny práce, při nichž se člověk nemusí osobně setkávat s ostatními, jsem už byl schopen vykonávat.

Takovou prací bylo i online setkání svolané Ministerstvem práce a sociálních věcí, při němž byl představen sice zásadní, ale jen velmi hrubý obrys zamýšlených změn v sociálních službách. Tzv. strom problémů, který MPSV předložilo, zatím pojmenovává, co je třeba změnit, snad zlepšit, rozhodně dosud nemluví o tom, jak by ke zlepšení mohlo dojít. Na jednu stranu je chvályhodné, že je patrná snaha přistoupit k řešení sociálních služeb tzv. od píky, na stranu druhou se obávám, abychom se během volebního období vůbec někam posunuli.

Dosud předložená novela zákona o sociálních službách, která navrhovala velmi důležitou valorizaci příspěvku na péči, k níž jsme uplatnili zásadní připomínky, které dosud nebyly vypořádány, se zadrhla ještě před schválením vlády, tudíž původně předpokládané datum nabytí účinnosti, 1. červenec, je zcela jistě nereálné, kdo ví, zda začátek roku 2024.

Žádost o zařazení do sítě krajských sociálních služeb v Olomouci

Drtivá většina veřejných finančních zdrojů na sociální služby, které SONS provozuje, pochází z dotačního titulu programu celostátně poskytovaných služeb. I přesto je potřebné, aby naše sociální služby byly zařazeny do krajských sítí. Právě o to aktivně usilujeme v Olomouci, kde 4. dubna proběhla důležitá schůzka s tamní pracovní skupinou, která bude o naší žádosti rozhodovat. Přípravě na jednání naše delegace, jejímiž členy byli Jitka Marková (hlavní metodička), Renata Jandrtová (klíčová pracovnice) a Jan Příborský) znalec poskytování služeb pro zrakově postižené nejen na Olomoucku, věnovala značnou pozornost. Jak naše žádost bude posouzena, se dozvíme v červnu nebo červenci.

Školení zaměstnanců TyfloCenter poskytujících odborné sociální poradenství

V pobytovém rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině, ve dnech 11. až 13. dubna proběhlo dvacetihodinové školení, které má SONS dlouhodobě akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Školení se zúčastnila zhruba dvacítka frekventantů, pro něž byly připraveny odborné přednášky, které kromě našich stávajících zaměstnanců SONS JUDr. Václavy Baudišové, Mgr. Nicole Fryčové a Ing. Františka Brašny zajišťovaly také spřízněné odbornice, toho času na rodičovské dovolené právnička Mgr. Věra Vlasáková a zraková terapeutka PhDr. Dagmar Moravcová. Považuji za důležité, abychom v poskytování odborného sociálního poradenství spolupracovali s dalšími subjekty, které se poradenství také věnují, abychom se vzájemně inspirovali a obohacovali; toto školení je k tomu velmi dobrou příležitostí. Stejný princip se pak snažíme uplatňovat v práci lektorů náročných kompenzačních pomůcek, kde každoročně pro pracovníky TyfloCenter další vzdělávání zajišťují pracovníci pražského Tyflokabinetu. Rád bych na tomto místě poděkoval paní ředitelce střediska na Dědině, Nadě Modráčkové, že nám při pořádání těchto školení vychází vstříc.

Nevídaná píseň

Duben lze z hlediska této soutěže charakterizovat jako čas přípravy českého vítěze na mezinárodní finále, které proběhne v pátek 12. května formou online přenosu. Radek Žalud tohoto času využil nejen k přípravě nového videoklipu, jímž vybavil svou vítěznou píseň Oremus Dominum – Cíl je v nás, ale také k mediální propagaci celé soutěže. Spolu s Radkem jsem se zúčastnil v přímém přenosu vysílaného rozhovoru v pořadu Snídaně s Novou. Jolana Nováková z Českého rozhlasu s námi pro stanici Region Praha a Střední Čechy natočila reportáž, kterou si můžete pustit ze stránek Českého rozhlasu: https://1url.cz/@CRo-reportaz-ze-souteze

Překvapením pro nás všechny byla informace, kterou jsme od pořadatelů obdrželi také až v průběhu dubna, že nebude možné hlasovat pro písničku z vlastní země; věřím, že Vás to neodradí od sledování mezinárodního finále a držení palců Radkovi, ač svým hlasem budete moci podpořit jen zahraniční písničku. Odkazy pro sledování finále a hlasování naleznete na této stránce SONS: https://1url.cz/@mezinarodni-finale

Návštěva z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Evropská unie nevidomých v rámci jednoho ze svých projektů podporuje dvoustranné kontakty organizací členských zemí, my jsme se letos tento projekt rozhodli využít pro navázání bližších vztahů s organizací nevidomých a slabozrakých v Chorvatsku. Nicméně i bez projektové podpory jsme se pustili již v tomto roce do zorganizování vzájemných návštěv s kolegy ze Slovenska. Ve dnech 17. až 19. dubna jsme tak měli možnost přivítat v Praze šestičlennou delegaci, kterou vedl v prosinci minulého roku zvolený předseda ÚNSS Ján Podolinský. Dále nás navštívili ředitelka Tatiana Winterová, metodička sociálních služeb Dagmar Filadelfiová, 1. místopředsedkyně Timea Hóková, odborník na IT technologie Peter Teplický a předseda Slovenské autority pro Braillovo písmo Michal Tkáčik. Předem jsme hostům nabídli, co jim v Praze můžeme ukázat, byli jsme mile překvapeni, že z pestré nabídky různých institucí si zvolili detailní představování našich oddělení a služeb. Naši kolegové se návštěvě věnovali v 45 až 90 minutových blocích, kdy kromě povídání o tom, jak to děláme u nás, jsme byli zvědavi i na slovenské zkušenosti a odlišnosti. Vedle oddělení SONS, z nichž uveďme příkladmo Zoru, KDD, Centrum odstraňování bariér, metodiku sociálních služeb, vedení odboček a klubů, PR a fundraisingu, se hostům také věnovali kolegové z Tyfloservisu a 3 dámy si dopřály i zážitek z návštěvy Neviditelné výstavy. Příjemným bonbónkem byla i společná večeře, při níž jsme v neformální atmosféře probírali všechno možné a částečně se domlouvali i na reciproční návštěvě na Slovensku, která by měla proběhnout v květnu a na niž se velmi těšíme.

Poradní orgán pro monitoring provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Po delší době proběhlo jednání Poradního orgánu veřejného ochránce práv pro implementaci v nadpisu uvedené Úmluvy nikoliv online, ale přímo v brněnském sídle ombudsmana. Důležitou změnou je skutečnost, že agenda tohoto orgánu připadla v minulém roce nově zvolenému zástupci ombudsmana, kterým se stal Vít Alexander Schorm. Jde o právníka s bohatými zkušenostmi jak z oblasti lidských práv, tak z oblasti mezinárodního a evropského práva, byl zmocněncem vlády pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Hlavními body zasedání Poradního orgánu, které se konalo 20. dubna, byl příspěvek na péči a problém rušení poboček České pošty, s. p.. K oběma bodům přijal poradní orgán usnesení. U pošt žádá ombudsmana, aby komunikoval zejm. s generálním ředitelem pošt, dále pak s příslušným ministerstvem a zjistil, zda bylo při rozhodnutí o rušení poboček bráno v úvahu hledisko bezbariérového přístupu, včetně úprav pro zrakově postižené. Jakkoliv je zjevné, že celkově již není reálné rušení velkého množství poboček České pošty zvrátit, je snad možné, aby ještě došlo k určitým jednotlivým změnám tam, kde by se možnost bezbariérového užití poboček pošty měla pro osoby se zdravotním postižením kvůli aktuálně připravovanému kroku zásadně zhoršit. U příspěvku na péči pak poradní orgán poukazuje na skutečnost, že před zavedením valorizačního mechanismu, který podporujeme, by mělo dojít k narovnání výše příspěvku v jednotlivých stupních alespoň do té míry, aby si osoby se zdravotním postižením byly schopny z příspěvku obstarat tolik služeb, jako v roce 2007, kdy zákon nabyl účinnosti. Současné faktické zhoršování dostupnosti služeb považuje poradní orgán za neakceptovatelné a vyzývá ombudsmana, resp. jeho zástupce k vedení jednání a vyvíjení maximálního úsilí v tomto směru.

Republikový výbor NRZP ČR

Spolu s viceprezidentem Janem Šnyrychem jsme se jako řádní členové zúčastnili zasedání Republikového výboru NRZP 27. dubna. Prohlášení výboru se věnovalo velmi obdobně jako poradní orgán VOP příspěvku na péči, ale Výbor se rozhodl zdůraznit zásadní postoj NRZP, že odmítáme předem některými aktéry signalizované snahy podmínit nárok na příspěvek na péči nebo úpravu jeho výše čerpáním registrovaných sociálních služeb. Odmítáme tedy upřednostňování formální pomoci nad pomocí neformální, obě možnosti považujeme za stejně podstatné a jediným, kdo má mít právo si mezi oběma typy pomoci (včetně jejich kombinace) zvolit, je příjemce příspěvku. Nesmí přitom být ovlivňován ekonomickými stimuly. Zároveň je třeba uvést, že výbor se problémem valorizace a nepoměru jednotlivých stupňů příspěvku na péči i rušením poboček České pošty zabýval intenzivně taktéž, a pohled NRZP na tato témata je s postoji Poradního orgánu popsanými výše zcela shodný.

Jednání k bezplatnému užívání dálnic osobami s těžkým zdravotním postižením

26. dubna se Jan Šnyrych za SONS zúčastnil jednání o budoucnosti dálničních známek, které proběhlo na půdě Úřadu vlády. Nejpodstatnějším výstupem tohoto jednání je skutečnost, že v této věcí pravděpodobně v blízké budoucnosti nedojde k žádným změnám, že tedy již po nějakou dobu předpokládaná elektronizace kontrol užívání bezplatných dálničních známek pro osoby se zdravotním postižením se zatím nekoná a současný legislativní stav nebude měněn. To znamená, že nárok na bezplatné užití jinak zpoplatněných komunikací je i nadále de iure vázán na průkaz ZTP a ZTP/P, přítomnost držitele průkazu ve vozidle a skutečnost, aby provozovatelem motorového vozidla byl buď držitel průkazu nebo osoba jemu blízká. V praxi je vhodné, když držitel průkazu ZTP či ZTP/P zároveň vystaví na viditelném místě parkovací průkaz, čímž předejde nadbytečnému prověřování, zda bezplatně užívá dálnici v souladu s právem či nikoliv.

Pohodlné používání dálnic, silnic i železnic soukromými i veřejnými dopravními prostředky přeje autor dubnových informací:

Luboš Zajíc

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně