Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Sociálně právní poradna SONS 2021-03b - informace a odpovědi 

Předmluva a soubor ke stažení 

O tom, že již brzy proběhne sčítání obyvatel, asi v médiích zaslechl už každý. Pojďme se podívat, jak se s touto povinností mohou vypořádat lidé s těžkým zrakovým postižením. 

Text ke stažení: SPO-2021-03b-informace-odpovedi.docx 


Sčítání obyvatel a zrakově postižení

Základní informace

Právním předpisem, který sčítání v letošním roce upravuje, je zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – přesný název předpisu je poněkud delší, ale rozhodně jej naleznete pod číslem 332/2020 Sb.

Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání.

Rozhodným okamžikem, k němuž se zjišťují údaje pro účely sčítání, je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Důležité je vědět, kdo všechno je povinen se sčítání zúčastnit;

sčítání podléhá:

 • a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
 • b) každá fyzická osoba, které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková nebo dočasná ochrana,
 • c) každá fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
 • d) každý dům, i neobydlený, a
 • e) každý byt, i neobydlený.

Z osob uvedených pod písmenem c) existují výjimky – sčítání se neúčastní cizinci, kteří budou v rozhodný okamžik v ČR přítomni za účelem krátkodobého pobytu do 90 dnů, ani cizinci požívající diplomatických výsad, vyloučeny jsou také byty ve vlastnictví cizích států sloužící k diplomatickým účelům.

Zpět na začátek.


Jak proběhne sčítání v praxi?

Povinností každé svéprávné zletilé osoby (za nezletilé a nesvéprávné budou údaje vyplňovat zákonní zástupci, resp. opatrovníci – bude vyplnit požadované údaje do sčítacích formulářů.

Sčítací formuláře bude možné vyplnit dvěma způsoby, online či prostřednictvím formuláře v listinné podobě.

Za jednu domácnost se bude vyplňovat jeden formulář, do něhož se budou uvádět všechny osoby, které v domácnosti bydlí.

Online formuláře bude třeba vyplnit v době od 27. března do 9. dubna 2021, Kdo se rozhodne pro vyplnění „papírového“ sčítacího formuláře, bude na to mít čas mezi 17. dubnem a 11. květnem.

Zpět na začátek.


Online formulář

Tento formulář bude možné vyplnit prostřednictvím webové stránky:
https://www.onlinescitani.cz/

nebo s pomocí mobilní aplikace nazvané „Sčítání21), kterou bude možné stáhnout z Apple Store, resp. z Google Play.

Český statistický úřad, který online formulář vytvářel, měl na paměti také přístupnost z hlediska zrakově postižených, tudíž bychom formuláře měli být schopni s pomocí běžně dostupných odečítačů obrazovky nebo speciálního zvětšovacího softwaru a přiměřenou úrovní počítačové gramotnosti samostatně vyplnit.

Ostatně Radek Pavlíček se chystá na vzdělávacím portálu  o výpočetní technice pro zrakově postižené Pélion uveřejnit článek, který se bude možnosti vyplnění online sčítacího formuláře věnovat podrobněji, zájemce tedy odkazujeme na stránku:
https://www.portal-pelion.cz/

Na tomto místě se omezíme jen na informaci, že pro přihlášení k vyplnění online formuláře bude stačit vyplnit číslo osobního dokladu a datum narození, popř. formulář autorizovat prostřednictvím datové schránky nebo identifikace skrze e-identitu.

Vyplnění online formuláře je rozhodně Českým statistickým úřadem preferováno, kdo ho však z jakéhokoliv důvodu nezvládne, bude mít možnost formulář získat v listinné podobě buď od sčítacího komisaře, popř. na vybraných pobočkách    České pošty.

Pro podporu obyvatelstva bylo zřízeno Kontaktní centrum Sčítání 2021, které je v provozu denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na:

 • kontaktních telefonních číslech
  • 840 30 40 50
  • 253 253 683.
 • Dotazy je možné zasílat také e-mailem na adresu:

Zpět na začátek.


Co bude formulář obsahovat?

Český statistický úřad slibuje, že formuláře jsou oproti minulým sčítáním méně obsáhlé, nebudou se např. zjišťovat majetkové poměry, vyplňovat se naopak budou údaje o způsobu bydlení, vytápění, o vzdělání či zaměstnání. Nepovinné budou otázky týkající se národnosti či náboženského přesvědčení.

Sčítací formulář za jednu domácnost bude moci vyplnit i jediná osoba, to za předpokladu, že bude schopna uvést všechny potřebné údaje o dalších v domácnosti bydlících osobách, tedy jména, rodná čísla nebo čísla jejich osobních dokladů (občanský průkaz či pas), dále pak další osobní informace, tedy např. první bydliště po narození, vzdělání a zaměstnání. Pokud by vyplňující člen domácnosti tyto údaje o dalším spolubydlícím neznal, pak je povinen této osobě sdělit údaje pro přístup k online vyplňovanému formuláři, popř. k formuláři v listinné podobě.

Podrobný přehled otázek a vysvětlujících komentářů najdete na této adrese:
https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/rozsirena-napoveda-k-lsf

První krok k vyplnění formuláře můžete učinit už nyní, a to ověření, zda adresa Vaší domácnosti existuje. To můžete udělat na tomto odkazu:
https://apl.czso.cz/plp/apex-dea/f?p=122:1:1949065213274:::::

Na zobrazené stránce odbavte tlačítko „ověřit adresu“.

Se zpracovanými výsledky se budeme mít možnost seznámit začátkem roku 2022.

Zpět na začátek.


Za pražskou Sociálně právní poradnu SONS informuje

Luboš Zajíc

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně