Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Sociálně právní poradna SONS 2024-01 - informace a odpovědi 


Aktuality

V sociálních službách se od ledna 2024 zvyšuje:

 • maximální denní platba za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel o 20,- Kč (z toho úhrada za obědy se navyšuje o 10,- Kč)
 • maximální denní platba za ubytování o 25,- Kč (s výjimkou azylových domů, jde‑li o úhradu za dítě, kde se maximální denní úhrada nezvyšuje).

Srovnání je následující:

SLUŽBARok 2023Rok 2024
Celodenní stravování235 Kč/den255 Kč/den
Pouze obědy105 Kč/den115 Kč/den
Ubytování280 Kč/den305 Kč/den

 


Odškodnění u starobních důchodů

10. ledna Ústavní soud veřejně projedná stížnost hnutí ANO na loňské omezení valorizace důchodů. Ať už bude jeho rozhodnutí jakékoliv, jsme zvědavi, jak bude odůvodněno. Další stížnost podala opozice na změny z podzimu 2023 týkající se podmínek nároku na předčasný starobní důchod. O této stížnosti bude rozhodnuto později.

V souvislosti s hladovkou před Úřadem vlády bych ještě ráda krátce popsala, kdo a co mohl nebo ještě stále může uplatnit z důvodu perzekuce komunistickým režimem.

V roce 1968 byl přijat zákon 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci. Ze známých důvodů však řízení podle něj vedená nebyla skončena a odškodnění se fakticky nekonalo.

V roce 1990 byl přijat zákon 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, který automaticky zrušil všechna odsuzující rozhodnutí z období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 za politické trestné činy v tomto zákoně vypočtené. Rozhodnutí o tom vydávaly soudy bez návrhu. Rehabilitovaní  občané mají nárok na peněžité odškodnění za ztrátu na výdělku za dobu strávenou ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody, dále za vykonaný peněžitý trest, náklady trestního řízení a případnou škodu na zdraví. Doba omezení svobody se jim také počítá do doby důchodového pojištění.

V roce 2002 vláda přiznala osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací náhradu ve výši 625,- Kč za každý započatý měsíc doby strávené v těchto táborech. Nárok bylo možné uplatnit nejpozději do března 2003.

V roce 2009 a v následujících letech vláda přiznala těm, kdo byli nezákonně zbaveni svobody v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, včetně občanů zařazených do vojenských táborů nucených prací a pomocných technických praporů, příspěvek 1.800,- Kč za každý měsíc nezákonného zbavení svobody jako náhradu mzdy za dovolenou, na kterou by jim vznikl nárok, pokud by byli v řádném pracovním poměru. Nárok bylo možné uplatnit nejpozději do března 2015.

V roce  2011 byl přijat zákon 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu neboli tzv. třetího odboje, který ho definuje především jako „účast na akcích směřovaných proti komunistickému režimu v Československu projevenou ať již jednotlivě či ve skupině na základě politického, náboženského či mravního demokratického přesvědčení nebo vědomá a veřejná vyjádření takového odporu, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii.“  Žijící držitel osvědčení obdrží pamětní odznak a 100.000,- Kč, a pokud již zemřel, pozůstalý manžel obdrží 50.000,- Kč.

Postavení válečného veterána (a s tím spojené výhody) se však přizná jen účastníkovi odboje a odporu, jehož forma byla následující: ozbrojený nebo jiný srovnatelný boj vedený proti komunistickému režimu v Československu, provádění sabotáží, spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu, převaděčství nebo překračování státních hranic za účelem účasti v odboji a odporu proti komunismu (agenti-chodci), jiné srovnatelné statečné činy nebo statečné veřejné postoje na podporu ozbrojených akcí směřovaných proti komunistickému režimu.

Pokud jde o zvýšení důchodů a příplatky k důchodům, platí tyto nároky:

 • na úpravu důchodů pro držitele osvědčení o účasti na třetím odboji a vdovy a vdovce po nich. Týká se důchodů, jejichž procentní výměra je nižší než stanovené minimum. Důchod se pak zvyšuje na statistický průměr.
 • na příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem pro rehabilitované politické vězně z období mezi 25. únorem 1948 a 31. prosincem 1989, vězněné po dobu kratší než jeden rok, a nejbližší pozůstalé po nich a dále pro pozůstalé po osobách, které zemřely násilnou smrtí při pokusu o překročení československých státních hranic.
 • na zvláštní příspěvek k důchodu pro rehabilitované politické vězně, vězněné po dobu delší než jeden rok a pozůstalé po nich.
 • na jednorázovou peněžní částku nahrazující zvláštní příspěvek k důchodu osobám, kterým nárok na zvláštní příspěvek k důchodu nevznikl jen proto, že nepobírají český důchod.

Dodejme, že podobně odškodněni jsou samozřejmě i účastníci odboje za I. a II. světové války a jejich pozůstalí, pokud jsou příjemci důchodu a předloží osvědčení o účasti v odboji.

Bližší informace viz odkazy:


Exekutorka po 13 letech dostihla loupežníka

Připadá vám, že se pořád bavíme jen o penězích? Protože tento článek píšu v době adventu, převzala na závěr glosu bible znalého kolegy Lubomíra Müllera, který zaznamenal příběh sice také o penězích, ale s dobrým koncem:

V roce 2010 ukradl dvacetiletý Jakub S. z Rumburku Martě Z. (nar. 1951) z Prahy tašku, v níž měla hotovost, mobil a platební kartu, z které pak loupežník směle vybíral peníze. Celkově způsobil Martě Z. škodu 23.880,- Kč. Marta Z. nevěděla, kdo lup provedl, a tak se obrátila na Policii České republiky, aby lupiče vypátrala.
 
Zdatní policisté pachatele skutečně chytili a usvědčili i z několika dalších podobných kousků. Poté soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 JUDr. Zuzana T. poslala Jakuba S. na 7 měsíců za mříže a uložila mu uhradit Martě Z. 4.000,- Kč. Ale proč jen tolik, když škoda činila 23.880,- Kč? Marta Z. se tedy proti rozsudku odvolala. A senát Městského soudu v Praze pod vedením předsedy JUDr. Petra B. odvolání uznal a přiznal Martě Z. náhradu v celé výši. Jenže zločinec se k úhradě škody neměl. Marta Z. proto požádala o pomoc exekutorský úřad. Ten ale konal dosti liknavě. Marta Z. tedy věc vytrvale urgovala. Nakonec exekutorka Mgr. Zuzana G. začala loupežníka intenzívně pronásledovat, až ho – 13 let po krádeži – dne 30. října 2023 dostihla, dluh z něj „vypáčila“ a Martě Z. ho poslala. Marta Z. se z toho tak zaradovala, že celou částku štědře věnovala na dobročinné účely.

Z této kauzy mohou oběti trestné činnosti načerpat cenná biblická poučení:

 • Když policie, soudy či exekutoři konají svou práci, „ne nadarmo nosí meč“; jsou „mstitelkou, která trestá ty, kdo jednají špatně“. (Římanům 13:4)
 • Když prvoinstanční soudce „pošlapává ... právo a spravedlnost“, je nad ním odvolací senát jako „někdo vyšší“, kdo to může napravit. (Kazatel 5:8)
 • Když se poškozený dlouho nemůže svého práva domoci, je třeba za tím, kdo má konat, „pořád chodit a říkat: Zjednej mi spravedlnost“. (Lukáš 18:2-5)
 • Když se pak o získané prostředky ochotně dělíme s druhými, zažijeme na sobě – stejně jako Marta Z. – splnění Ježíšových slov: „Dávat přináší víc štěstí než dostávat.“ (Skutky 20:35)
 • A doufejme, že i Jakub S., kterému je nyní 33 let, se poučí a vezme si k srdci slova apoštola Pavla: „Ten, kdo kradl, ať už nekrade. Spíše ať tvrdě pracuje a svýma rukama dělá něco užitečného, aby se měl o co rozdělit s tím, kdo je v nouzi.“ (Efezanům 4:28)

Za Sociálně-právní poradnu
Václava Baudišová

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně