Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Sociálně právní poradna SONS 2024-03 - informace a odpovědi 

V březnových informacích ze sociálně právní poradny se můžete těšit na informace o e-Sbírce, která přináší bezplatný přístup k databázi závazného znění všech právních předpisů. Rovněž se můžete těšit na informace o aplikaci eDoklady či novinkách v dotační výzvě Nová zelená úsporám Light. Často se na nás též obracíte s dotazy na lhůty týkající se příspěvku na zvláštní pomůcku, proto jsme se rozhodli informace shrnout do jednoho článku.


Aktuality

e-Sbírka

Od 1. ledna 2024 je umožněn bezplatný přístup k databázi závazného znění všech platných právních předpisů. Ministerstvo vnitra spustilo projekt e-Sbírka https://www.lupa.cz/n/esbirka/, který Česko chystalo více než deset let. Na internetových stránkách https://www.e-sbirka.cz/ jsou k dispozici plná znění právních předpisů vydaných od 4. dubna 1945 (a některé starší, až do roku 1918), včetně všech jejich historických verzí či možnosti v právních předpisech vyhledávat. Na internetové stránce e-Sbírky mimo jiné naleznete i slovník českých právních pojmů, nachází se pod položkou CzechVOC a pod položkou EuroVOC naleznete slovník evropských právních pojmů.

e-Sbírka je na rozdíl od projektů jako jsou Zakonyprolidi.cz autoritativním zdrojem závazného znění norem, které stát garantuje.

e-Sbírka zatím není příliš dobře přístupná s odečítačem obrazovky, Ministerstvo vnitra ČR bylo na chyby v přístupnosti upozorněno, věříme, že budou brzy odstraněny.

eDoklady

Od 20. ledna letošního roku je možné na vybraných místech prokazovat svoji totožnost pomocí aplikace eDoklady, která umožňuje nahrát občanský průkaz do elektronické podoby.
V současné době je možné tímto způsobem prokazovat svoji totožnost na všech ústředních správních úřadech, mezi které patří například ministerstva, Úřad vlády České republiky, Česká národní banka, Český statistický úřad a další.

Od 1. 7. letošního roku se bude možné pomocí aplikace prokazovat na dalších místech, například u Policie ČR, v budovách soudů, na pobočkách Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení, katastrálním úřadě a dalších místech.

Od 1. ledna 2025 se bude možné prokazovat občanským průkazem v elektronické podobě u všech subjektů, které mají oprávnění do průkazu totožnosti nahlížet. Bude tedy například možné prokázat dosažení věku 18 let u koupě alkoholických nápojů či tabákových výrobků. Výhodou je, že druhá strana neuvidí veškeré údaje zobrazené na občanském průkazu, ale pouze ty, které potřebuje znát.

Více informací k aplikaci eDoklady naleznete na internetových stránkách https://edoklady.gov.cz/.

Nová zelená úsporám Light – rozšířený okruh žadatelů

Od 17. ledna 2024 je opět otevřen příjem žádostí v rámci programu Nová zelená úsporám Light.

Program nabízí dotace na rychlé a snadno realizovatelné renovace zahrnující zateplení fasády, podlahy, střechy, stropu, výměnu oken a vchodových dveří a instalaci solárních systému na ohřev vody.

O dotaci z programu Nová zelená úsporám Light mohou žádat ti, kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby, bytu nebo podílu v bytovém družstvu, zároveň v této nemovitosti mají trvalý pobyt déle než od 12. září 2022. Všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo domácnost pobírala od 12. září 2022 příspěvek na bydlení či přídavky na děti alespoň po dobu jednoho měsíce. Neznamená to tedy, že by všichni členové domácnosti museli pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, jak je občas chybně ze strany žadatelů vykládáno.

Více informací naleznete na internetových stránkách: https://novazelenausporam.cz/


Lhůty u příspěvku na zvláštní pomůcku

Do sociálněprávní poradny často dostáváme dotazy týkající se lhůt vztahujících se k příspěvku na zvláštní pomůcku. V následujícím textu se dozvíte, do kolika dnů od podání žádosti by mělo dojít k vydání rozhodnutí, kdy nejpozději obdržíte přiznaný příspěvek, po jaké době můžete žádat o příspěvek na stejný druh pomůcky.

Správní řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku se zahajuje zpravidla podáním žádosti. Od tohoto dne začne běžet 30denní lhůta, ve které by měl Úřad práce vydat v dané záležitosti rozhodnutí. 30 denní lhůta se však přerušuje na dobu, po kterou je zdravotní stav posuzován ze strany lékařské posudkové služby. Lékařská posudková služba má na vyhotovení posudku lhůtu 45 dnů, tato lhůta může být ve výjimečných případech prodloužena o dalších 30 dnů (například v situaci, kdy praktický lékař žadatele neposkytuje součinnost nebo nutnost vyhotovení aktuálních lékařských zpráv). Jakmile je lékařskou posudkovou službou posudek vyhotoven a zaslán zpět Úřadu práce, musí bezodkladně Úřad práce zaslat žadateli usnesení, kterým oznamuje pokračování správního řízení a zároveň možnost vyjádřit se ve lhůtě (obvykle 5 až 8 pracovních dnů) k podkladům pro vydání rozhodnutí. Od podání žádosti by tedy rozhodnutí mělo být vydáno za 75 až 105 dnů. Z důvodu přetížení lékařské posudkové služby se však velmi často řízení prodlužuje. Pokud trvá řízení neúměrně dlouhou dobu, tak lze požádat o odškodnění, více o tom, jakým způsobem lze o odškodnění za nesprávný úřední postup žádat, se dozvíte v dalším vydání Informací ze sociálně právní poradny.

Příspěvek na zvláštní pomůcku se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci. Právní moci rozhodnutí nabývá po uplynutí 15denní lhůty, ve které je možné podat proti rozhodnutí odvolání. Pokud chcete, aby došlo k vyplacení příspěvku dříve, můžete se po vydání rozhodnutí vzdát možnosti podání odvolání, toto doporučuji v situacích, kdy je rozhodnutí doručeno v druhé polovině měsíce a právní moc by rozhodnutí nabylo až v následujícím měsíci a k výplatě příspěvku by tudíž mohlo dojít až do konce následujícího měsíce po měsíci, kdy nabylo rozhodnutí právní moci. Pokud se možnosti odvolání písemně vzdáte do konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno, dojde k vyplacení příspěvku do konce následujícího měsíce, můžete tak finance obdržet až o měsíc dříve.

Vyplacený příspěvek musí být na koupi zvláštní pomůcky využit do 3 kalendářních měsíců, tuto lhůtu však lze u Úřadu práce i opakovaně prodlužovat, zejména v situaci, kdy dodavatel nemá požadovanou zvláštní pomůcku připravenou nebo se například čeká na vycvičení pro žadatele vhodného vodicího psa.

Žádat opětovně o příspěvek na pomůcku stejného druhu, na kterou byl poskytnut příspěvek, můžete kdykoliv. Pokud však v době vydání, nového‘‘ rozhodnutí neuplynula lhůta 60 kalendářních měsíců od posledního vyplacení příspěvku na pomůcku stejného druhu, je nutné zaplatit poměrnou část z ceny dříve přiznaného příspěvku na zvláštní pomůcku. Často se však setkáváme s tím, že je žádost odmítnuta s odůvodněním, že ještě neuplynulo 60 kalendářních měsíců od vyplacení příspěvku na druhově stejnou pomůcku. To je však nesprávná praxe, jelikož správní řízení o žádosti může, jak jsme si řekli výše, trvat i více jak 3 měsíce, žádost je tedy možné podat ještě před uplynutím lhůty 60 kalendářních měsíců. Zákon k tomu říká jediné, že uživatel má, pokud mu v tom nebrání zhoršení zdravotního stavu, používat danou pomůcku po dobu 60 kalendářních měsíců od vyplacení příspěvku. To, že probíhá nové správní řízení neznamená, že by dříve zakoupenou zvláštní pomůcku přestal žadatel používat.

Jinak je tomu v situaci, kdy byl vyplacen příspěvek na pořízení vodicího psa a tento v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce dávky. V takovém případě je možné vyplatiti příspěvek na zvláštní pomůcku v podobě vodicího psa i dříve, než uplyne 60 kalendářních měsíců od posledního vyplacení příspěvku.

Pokud jste zvláštní pomůcku zakoupili ještě před tím, než jste podali žádost o příspěvek, je nutné žádost podat nejdéle do 12 kalendářních měsíců po zakoupení pomůcky.

Za Sociálně-právní poradnu Nicole Fryčová

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně